Formularz do założenia działalności gospodarczej

Opis do wstępu dla formularza działalności gospodarczej:

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przygotowaniem przez naszą firmę kompletu dokumentacji koniecznej do zgłoszenia działalności gospodarczej, to prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza. Po jego otrzymaniu dokonamy weryfikacji i prześlemy dane do płatności wraz z umową na prowadzenie usług księgowych. Koszt za powyższą usługę to 300 zł netto + 23% VAT. Natomiast w przypadku podpisania umowy i powierzenia naszej firmie prowadzenia księgowości ta wpłata zostanie zarachowana na poczet pierwszego wynagrodzenia za usługi księgowe (patrz -> zakładka CENNIKI). Wypełniając formularz prosimy o dokładne podanie rzeczywistych danych.

Barbara Mierosławska
Doradca Podatkowy 04926
ETL Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TAX 8 Sp.k.


Podaj dane do rejestracji działalności gospodarczej i wystawienia pełnomocnictwa.

E-mail*:

Telefon kontaktowy*:

Czy była wcześniej rejestrowana działalność gospodarcza?
tak / nie
Płeć*:
kobieta / mężczyzna
Typ dowodu tożsamości*:

Seria i numer dowodu tożsamości*:

PESEL*:

NIP*:

REGON (jeżeli był wcześniej nadany)*:

Nazwisko*:

Pierwsze imię*:

Nazwisko rodowe*:

Drugie imię*:

Imię matki*:

Imię ojca*:

Miejsce urodzenia*:

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)*:

Obywatelstwo*:


Adres zamieszkania:

Kraj*:

Województwo*:

Powiat*:

Gmina*:

Ulica*:

Nr domu*:

Nr lokalu*:

Miejscowość*:

Kod pocztowy*:

Poczta*:

Adres zameldowania:

Kraj*:

Województwo*:

Powiat*:

Gmina*:

Ulica*:

Nr domu*:

Nr lokalu*:

Miejscowość*:

Kod pocztowy*:

Poczta*:


Firma przedsiębiorcy (musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy plus dodatkowe oznaczenie)*:

Przewidywana liczba pracujących/zatrudnionych*:

Data rozpoczęcia działalności (dzień-miesiąc-rok)*:


Główne miejsce wykonywania działalności (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):

Kraj*:

Województwo*:

Powiat*:

Gmina*:

Ulica*:

Nr domu*:

Nr lokalu*:

Miejscowość*:

Kod pocztowy*:

Poczta*:


Czy przedsiębiorca podlega ubezpieczeniu KRUS?
tak / nie
Urząd Skarbowy Właściwy dla przedsiębiorcy:*:

Podatek dochodowy będzie opłacany w formie:*:
Zasady ogólne / Podatek liniowy
Czy przedsiębiorca jest wspólnikiem spółki cywilnej lub innej spółki?
tak / nie
Nazwa spółki jeśli odpowiedź brzmiała TAK:*:

Małżeński ustrój majątkowy:*:
Wspólność majątkowa / Rozdzielność
Od kiedy obecny małżeński ustrój majątkowy (dzień-miesiąc-rok)*:

Rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością lub osobisty rachunek bankowy*:


Z jakich programów internetowych zarobki mają być rozliczane w ramach działalności gospodarczej*:

NAZWA PROGRAMU / PROCESORATAK/NIE
Program/Kryptowaluta - podaj nazwę 1
Program/Kryptowaluta - podaj nazwę 2
Program/Kryptowaluta - podaj nazwę 3
Program/Kryptowaluta - podaj nazwę 4
Program/Kryptowaluta - podaj nazwę 5

Podaj poniżej informacje dodatkowe dla ZUS oraz inne: (+) - wybierz właściwe

1) Jestem/nie jestem (+) jednocześnie zatrudniona/y na podstawie umowy o pracę; moje miesięczne wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie brutto stanowi:
a) co najmniej minimalne wynagrodzenie;
b) mniej niż minimalne wynagrodzenie.

2) Jestem/nie jestem (+) emerytem lub rencistą - podaj nr świadczenia ZUS.

3) Chcę/nie chcę (+) być objęta/y dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

4) Dane członków rodziny, którzy mają być zgłoszeni do ubezpieczenia w ZUS - imię, nazwisko, PESEL.

5) Inne informacje.
Pola oznaczone gwiazdką, są polami obowiązkowymi.