SKLEP - Warunki zakupu

UMOWA LICENCYJNA e-SuperP!T.pl
obowiązująca dla sprzedaży dokonanej do 31 grudnia 2016 r.

Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania komputerowego e-SuperP!T.pl udostępnianego przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska z siedzibą w Sopocie, proszę zapoznać się z postanowieniami niniejszego dokumentu, stanowiącego umowę licencji (zwaną dalej: „Umową” lub „Umową Licencji”).

Niniejsza Umowa udziela licencji (zwanej dalej „Licencją”) zezwalającej Państwu na używanie poprzez dostęp online oprogramowania e-SuperP!T.pl, pod warunkiem, że przez cały czas Licencjobiorca korzysta z loginu przydzielonego podczas procedury zakupu. Niniejsza Licencja jest niewyłączna i niezbywalna. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek z postanowień niniejszej Umowy, nie mają Państwo prawa kopiować, instalować, uruchamiać lub w inny sposób korzystać z oprogramowania komputerowego e-SuperP!T.pl. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy licencji uruchomienie lub przystąpienie do korzystania z oprogramowania e-SuperP!T.pl lub jakiejkolwiek części (Komponentu) oprogramowania e-SuperP!T.pl, w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z zawarciem niniejszej umowy licencji i wyrażeniem zgody na wszystkie jej postanowienia.

Warunkiem zawarcia niniejszej umowy licencji oraz legalnego korzystania z Oprogramowania jest posiadanie przez Licencjobiorcę, wydanego przez Licencjodawcę loginu wraz z hasłem tymczasowym, które razem stanowią Kod Aktywacji.

Niniejsza umowa licencji zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności i wysłania do Licencjobiorcy Kodu Aktywacji. Dokonując zakupu i płatności Licencjobiorca godzi się na związanie warunkami niniejszej umowy licencji i zobowiązuje się ich przestrzegać. Do zawarcia niniejszej umowy licencji nie jest wymagane jakiekolwiek dodatkowe potwierdzenie otrzymania niniejszego dokumentu licencji, zapoznania się z warunkami licencji lub dodatkowe wyrażenie zgody na warunki niniejszej licencji.

W przypadku nie wyrażenia zgody przez Licencjobiorcę na warunki niniejszej umowy licencji, Licencjobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Licencjodawcę o tym fakcie co skutkować będzie dezaktywacją Kodu Aktywacji. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Licencjobiorcę na warunki niniejszej umowy licencji, Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania w jakikolwiek sposób z Oprogramowania.

NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA (ZWANA DALEJ "UMOWĄ LICENCYJNĄ") STANOWI PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ ZAWARTĄ POMIĘDZY:

Osobą, która uzyskała Kod Aktywacji umożliwiający dostęp do Oprogramowania, zwaną dalej LICENCJOBIORCĄ,

a

Kancelarią Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska z siedzibą w Sopocie, przy ul. Grunwaldzkiej 81/1, NIP 585-107-05-46, REGON 191893314, reprezentowaną przez właściciela Barbarę Mierosławską Doradcę Podatkowego o numerze wpisu 4926,  zwaną dalej LICENCJODAWCĄ,

łącznie dalej zwani STRONAMI.

§ 1
DEFINICJE UMOWNE

Pojęcia użyte w niniejszej Umowie mają następujące znaczenie:

1. Oprogramowanie – program e-SuperP!T.pl bez nośników, z materiałami drukowanymi, dokumentami w formie online oraz innymi dokumentacjami.

2. Aktualizacje – oznacza kolejne wersje Programu, które Licencjodawca udostępnia dotychczasowym zarejestrowanym Licencjobiorcom.

3. Umowa - umowa licencyjna oprogramowania.

4. Licencja - uprawnienie do korzystania z oprogramowania przez Licencjobiorcę na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

5. Pisemne Oświadczenie - oświadczenie złożone wyłącznie w formie pisemnej.

6. E-mail LICENCJOBIORCY - adres poczty elektronicznej, pod który zostało przesłane oprogramowanie, zgodnie z żądaniem Licencjobiorcy.

7. Użytkownicy Abonamentowi – posiadacze licencji oprogramowania  posiadający wykupiony Kod Aktywacji.

8. Kod Aktywacji - login wraz z hasłem tymczasowym wysłany przez Licencjodawcę na adres wskazany przez Licencjobiorcę, które umożliwiają dostęp online do Oprogramowania.

9. Sklep Internetowy – oprogramowanie dostępne na stronie internetowej, oznaczonej odrębnym adresem, stanowiącej witrynę przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej prowadzącej sprzedaż towarów lub usług przez internet.

10. Partner Licencjodawcy – oznacza firmę współpracującą z Licencjodawcą, mającą prawo do podpisywania umów licencyjnych w imieniu Licencjodawcy oraz świadczenia usług związanych z indywidualizacją i rozbudową Oprogramowania.

11. Instrukcja - instrukcja użytkowania opisująca krok po kroku sposób posługiwania się Oprogramowaniem.

§ 2
ZAWARCIE UMOWY

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności i wysłania do Licencjobiorcy Kodu Aktywacji.

2. Licencjobiorca oświadcza, iż będzie przestrzegać postanowień niniejszej Umowy i jest związany treścią niniejszej Umowy.

3. Jeżeli Licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień Umowy, nie ma on prawa aktywować Kodu Aktywacji lub używania czy korzystania z Oprogramowania.

4. Miejscem zawarcia Umowy jest miejsce siedziby Licencjodawcy.

5. Umowa zostaje zawarta na czas określony zgodny z ofertą sprzedaży, a dalsze korzystanie z Oprogramowania będzie możliwe po zakupie Licencji na dalszy okres.

6. Z chwilą zawarcia umowy Licencjobiorca otrzymuje instrukcję użytkowania, która stanowi pomoc w korzystaniu z Oprogramowania. Licencjodawca zobowiązuje się uzupełniać Oprogramowanie zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji użytkowania.

§ 3
KODY AKTYWACJI I BEZPIECZEŃSTWO

1. Kod Aktywacji wymagany jest do uzyskania dostępu i dalszego używania. Licencjobiorca otrzyma na wskazany adres mailowy Kod Aktywacji po uprzednim wypełnieniu Formularza Zamówienia znajdującego się na platformie https://kancelaria.mieroslawska.pl/ oraz po uiszczeniu przewidzianej w ofercie Licencjodawcy opłaty.

2  Licencjodawca będzie także na bieżąco zachowywał i aktualizował informacje rejestracyjne Licencjobiorcy za pomocą procedur rejestracji danych klientów, w tym m.in. Formularza Zamówienia. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na to, że Licencjodawca może korzystać z takich informacji, jednakże zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).

3. Wyłączenie Dostępu. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę, że dostęp do Oprogramowania może zostać wyłączony przez mechanizmy aktywacji, bezpieczeństwa i ochrony technicznej, jeżeli Licencjobiorca podejmie próbę dokonania transferu całości lub części materiałów licencjonowanych na inny komputer, jeżeli Licencjobiorca podejmie próbę manipulowania mechanizmem ochrony technicznej, lub jeżeli Licencjobiorca podejmie inne działania mające wpływ na tryb zabezpieczenie.

§ 4
INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

1. Oprogramowanie jest udostępniane na zasadzie licencji z zachowaniem praw autorskich właściciela, nie jest zaś przedmiotem sprzedaży.

2. Licencjodawca oświadcza, że jest jedynym, samodzielnym twórcą oprogramowania e-SuperP!T.pl.

3. Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące Oprogramowania oraz do wszelkich kopii tego Oprogramowania, stanowią własność Barbary Mierosławskiej Doradcy Podatkowego (nr wpisu 4926) prowadzącej Kancelarię Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska z siedzibą w Sopocie, ul. Grunwaldzka 81/1. Oprogramowanie stanowi własność Licencjodawcy i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.

4. Oprogramowanie chronione jest prawem autorskim (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 i późniejsze zmiany), postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich, oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.

§ 5
UDZIELENIE LICENCJI

1. Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w tej Umowie Licencjodawca udziela licencji, jako niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania, tylko z jednej kopii i wyłącznie Licencjobiorcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

2. Licencjobiorca oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, w przeciwnym wypadku nie zostaje udzielona mu licencja na użytkowanie Oprogramowania.

3. Licencja uprawnia Licencjobiorcę do korzystania z Oprogramowania na polach eksploatacji określonych w § 7.

4. Licencjodawca zastrzega sobie wszystkie prawa nieudzielone Licencjobiorcy w sposób wyraźny. Oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich oraz innym ustawami i umowami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.

5. Licencjobiorca w szczególności:

• nie nabywa prawa własności do Oprogramowania,

• nie jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim,

• nie może dokonać cesji licencji.  

6. Licencja nie obejmuje uprawnienia do odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania lub jego kopii osobom trzecim.

7. Licencja upoważnia do uzyskania nieodpłatnych zaktualizowanych wersji Oprogramowania zawierających nową funkcjonalność oraz do korzystania ze zaktualizowanych wersji Oprogramowania przez okres 12 miesięcy począwszy od daty przydzielenia licencji Licencjobiorcy z możliwością późniejszego przedłużenia wg cennika Licencjodawcy.

8. Licencja upoważnia do uzyskania nieodpłatnej pomocy związanej z Oprogramowaniem, jak również porad na temat optymalnego wykorzystania Oprogramowania, oraz pomoc w sprawdzaniu poprawności działania Oprogramowania w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia problemu.

9. Użytkownicy Abonamentowi mają zapewnioną bieżącą aktualizację bazy katalogów ze strony Licencjodawcy.

10. Licencja zostaje udzielona na czas określony tj. 12 miesięcy od dnia zakupu.

§ 6
WYNAGRODZENIE LICENCJODAWCY

Z tytułu udzielenia licencji Licencjodawca uprawniony jest do wynagrodzenia w formie okresowych opłat jeżeli takie zostały określone w ofercie Licencjodawcy, których wysokość oraz terminy zapłaty zostały szczegółowo opisane w ofercie.

§ 7
POLA EKSPLOATACJI

1. Licencjobiorca może używać w danym momencie tylko jednen dostęp online do Oprogramowania. Licencja na Oprogramowania nie może być używana wspólnie lub jednocześnie przez różnych użytkowników.

2. Oprogramowanie jest licencjonowane jako całość. Części składowe Oprogramowania nie mogą być rozdzielane.

3. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie jest on uprawniony do odsprzedaży, reprodukowania ani dystrybuowania Oprogramowania w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu. Licencjobiorcy w szczególności nie wolno wykonywać kopii tego oprogramowania i udostępniać jej w sieci, gdzie mogłoby z niego skorzystać wielu użytkowników w tym samym czasie. Nie wolno również udostępniać tego oprogramowania w sieci do pobrania. Zabrania się także wypożyczania, lub przekazywania w jakiejkolwiek formie Kodu Aktywacji.

4. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji osobom trzecim. Oprogramowanie nie może być udostępniane, wynajmowane, wydzierżawiane ani wypożyczane przez Licencjobiorcę. Licencjobiorca nie może dokonać cesji licencji bez zgody Licencjodawcy.

5. Dokonywanie odtworzenia, dekompilacji, inżynierii wstecznej lub dezasemblacji Oprogramowania jest zabronione.

6. Licencjobiorca zobowiązuje się zabezpieczyć Oprogramowanie przed dostępem do niego przez osoby trzecie.

7. Licencjobiorca zobowiązany jest współdziałać z Licencjodawcą w zakresie potrzebnym dla ochrony praw autorskich do Oprogramowania.

9. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

10. Licencjobiorca jest uprawniony do używania Oprogramowania w celu przeliczenia uzyskanych przychodów i kosztów uzyskania w walucie obcej na złotówki.

11. Licencjobiorca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Licencjodawcy o niezgodnym z Umową wykorzystaniu Kodu Aktywacji.

12. Licencjobiorca nie może angażować się ani uczestniczyć z jakąkolwiek osobą trzecią w nieautoryzowanym wytwarzaniu, zwielokrotnianiu, dostarczaniu, przekazywaniu ani używaniu fałszywego, pirackiego lub nielegalnego Oprogramowania.

13. Licencjobiorca nie może używać Oprogramowania w celu świadczenia odpłatnych lub nieodpłatnych usług dla osób trzecich.

14. Licencjobiorca zobowiązuje się do nieumieszczania w folderze z Oprogramowaniem żadnych innych plików ponad pliki wymagane przez program.

15. Licencjobiorca ponadto zobowiązany jest do:

a/ uruchamiania oraz korzystania z Oprogramowania wyłącznie na sprzęcie komputerowym oraz przy zastosowaniu systemów operacyjnych spełniających minimalne wymagania techniczne określone w Instrukcji,

b/ niewykorzystywania jakiegokolwiek sprzętu komputerowego lub programów komputerowych mogących utrudnić pracę Oprogramowania, powodować usterki Oprogramowania lub mieć jakikolwiek negatywny wpływ na funkcjonowanie Oprogramowania,

c/ zgłaszania Licencjodawcy wszelkich nieprawidłowości, usterek, błędów w działaniu Oprogramowania, a także do podjęcia w dobrej wierze współpracy z Licencjodawcą w procesie eliminacji tychże nieprawidłowości, w szczególności poprzez udzielanie wyczerpujących informacji w zakresie okoliczności oraz specyfiki wykrytej usterki lub innej nieprawidłowości Oprogramowania.

16. Licencjobiorca nie może usuwać ani zmieniać zamieszczonych w Oprogramowaniu lub/i Dokumentacji  informacji wskazujących na podmiot majątkowych praw autorskich do Oprogramowania, klauzul dotyczących ochrony prawnej Oprogramowania, znaków towarowych (nazw handlowych) dotyczących Oprogramowania.

17. Licencjobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Licencjodawcę o wszelkich naruszeniach oraz podejrzeniach naruszenia praw autorskich do Oprogramowania przez jakikolwiek podmiot, o których powziął wiadomość w trakcie obowiązywania niniejszej umowy licencji.

§ 8
UPRAWNIENIA LICENCJODAWCY

1. Na żądanie Licencjodawcy z powodu podejrzeń o naruszenie licencji, przesłane w formie pisemnej lub elektronicznej Licencjobiorcy pod adres: Kancelaria Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska, 81-771 Sopot, ul. Grunwaldzka 81/1, kancelaria@mieroslawska.pl swoje pisemne oświadczenie potwierdzające, że korzysta z Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

2. Brak doręczenia oświadczenia, o którym mowa w ustępie 1, w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego lub elektronicznego żądania Licencjodawcy jest równoznaczny z oświadczeniem Licencjobiorcy, iż korzysta on z Oprogramowania w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy.

3. Licencjobiorca upoważnia Licencjodawcę do dokonywania kontroli sposobu korzystania z Oprogramowania przez Licencjobiorcę.

4. Licencjobiorca uprawnia Licencjodawcę do dokonania blokady korzystania z Oprogramowania w przypadku stwierdzenia przez Licencjodawcę, iż Licencjobiorca narusza postanowienia niniejszej Umowy.

5. Licencjodawca ma prawo do logowania się do programu użytkownika w celu dokonania w nim napraw.

§ 9
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI LICENCJODAWCY

1. Licencjodawca nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień ani obietnic ponad te, które są wyraźnie określone w niniejszej Umowie, a Licencjobiorca przyjmuje na siebie ryzyko wynikające ze skutków korzystania lub niemożności korzystania z Oprogramowania.

2. Licencjodawca nie gwarantuje, iż Oprogramowanie spełni wymagania Licencjobiorcy lub że Oprogramowanie będzie działało bez przeszkód, w szczególności Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli problemy w działaniu Oprogramowania wynikają z wpływu wirusów, skryptów i innego, jakiegokolwiek typu programu zainstalowanego na wspólnym z Oprogramowaniem serwerze.

3. Oprogramowanie zostało stworzone jako produkt przeznaczony na rynek polski, w związku z czym Licencjodawca nie gwarantuje skuteczności jego działania na rynkach zagranicznych.

4. Licencjodawca nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek powstałe szkody (w tym bez ograniczeń, szkody wynikłe ze strat w prowadzonej działalności, za przerwy w prowadzeniu działalności, utratę informacji związanych z prowadzoną działalnością lub inne szkody pieniężne lub niepieniężne) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Oprogramowania.

§ 10
ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Licencjodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega jej postanowień. W takim przypadku Licencjobiorcy nie należy się zwrot zapłaconej opłaty licencyjnej.

2. Uprawnienia Licencjobiorcy wynikające z niniejszej Umowy wygasają z chwilą upływu terminu na jaki Umowę zawarto.

§ 11
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 7 ust. 2 niniejszej umowy Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary Umownej w wysokości 1.000,00 PLN. (słownie: jeden tysiąc zł).

2. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę § 7 ust. 11 niniejszej Umowy Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary Umownej w wysokości 10.000,00 PLN. (słownie: dziesięć tysięcy zł).

3. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę § 7 ust. 6 niniejszej Umowy Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary Umownej w wysokości 20.000,00 PLN. (słownie: dwadzieścia tysięcy zł).

4. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę § 7 ust. 12 niniejszej Umowy Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej w wysokości 50.000,00 PLN. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł)

5. W przypadku korzystania przez Licencjobiorcę z Oprogramowania w sposób sprzeczny z § 7 ust. 3 niniejszej Umowy Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary Umownej w wysokości trzykrotności wyrządzonej szkody, minimalnie w wysokości 1.000,00 PLN. (słownie: jeden tysiąc zł).

6. Strony zobowiązują się pod rygorem zapłaty odszkodowania do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę.

7. Zapłata kar Umownych przewidzianych w niniejszej Umowie nie pozbawia Licencjodawcy, w przypadku wyrządzenia szkody poprzez naruszenie przyjętych przez Licencjobiorcę zobowiązań, dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych, tj. według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony postanawiają, że zmiany i uzupełnienia tej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje dotyczące Oprogramowania, jak również Regulaminu Sprzedaży Internetowej, prosimy kierować drogą mailową na adres:  kancelaria@mieroslawska.pl

3. Regulamin Sprzedaży Internetowej, dostępny jest pod adresem https://kancelaria.mieroslawska.pl/ w zakładce -> SKLEP -> WARUNKI ZAKUPU oraz w siedzibie Licencjodawcy.

4. Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji przedmiotowej Umowy przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia. W razie niemożności dojścia do polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej Umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub nieskuteczne, to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Strony są w takim przypadku zobowiązane do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia takim, które w sensie gospodarczym najbardziej odpowiada ich pierwotnej intencji. Odpowiednio obowiązek ten odnosi się do sytuacji, gdy w trakcie wykonywania niniejszej Umowy wyniknie w niej luka wymagająca uzupełnienia.

 

Sopot, 10 marca 2016 r.

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
BARBARA MIEROSŁAWSKA KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO 
 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Barbara Mierosławska Kancelaria Doradztwa Podatkowego;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny na stronie www.kancelaria.mieroslawska.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy:

Kancelarią Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska
81-771 Sopot, ul. Grunwaldzka 81/1
kancelaria@mieroslawska.pl
NIP 585-107-05-46,

Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego na stronie www.kancelaria.mieroslawska.pl .

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, dostępny na stronie www.kancelaria.mieroslawska.pl prowadzony jest przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
lub
b) Google Chrome w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
lub
c) Mozilla Firefox w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
lub
d) Opera w wersji 9.5 lub nowszej z włączoną obsługą  JavaScript i cookies,

e) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Kancelaria Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kancelaria.mieroslawska.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Kancelarii Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska..

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Kancelarii Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Kancelarii Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.kancelaria.mieroslawska.pl dokonać wyboru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich zamówienie.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku umożliwiającego zamówienie lub zakup teraz – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia;

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym dodatkowych kosztów (jeśli występują);

c) wybranej metody płatności;

d) wybranego sposobu i czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku umożliwiającego zamówienie lub zakup teraz.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Kancelarią Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie złożenia zamówienia" zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się drogą elektroniczną. W związku z czym nie powstają koszty dostawy.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 10 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kancelaria.mieroslawska.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia lub faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) płatnością w systemie PayU,

b) przelewem na numer konta bankowego 72 1140 2017 0000 4202 0254 5507.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni i wysyłając je na adres Kancelaria Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska, 81-771 Sopot, ul. Grunwaldzka 81/1.

7.2. Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Nie dotyczy usług świadczonych droga elektroniczną.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
kancelaria@mieroslawska.pl .

7.6. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: kancelaria@mieroslawska.pl .
Kancelaria Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska udziela 30 dniowej gwarancji na zwrot towaru dostarczonego drogą elektroniczną, bez podania przyczyny żądania zwrotu.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kancelarię Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Kancelaria Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska, 81-771 Sopot, ul. Grunwaldzka 81/1, mailowo pod adres kancelaria@mieroslawska.pl .

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii Doradztwa Podatkowego Barbara Mierosławska.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Sopot, 10 marca 2016 r.